ADATVÉDELEM

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT


Adatkezelés:

Adatkezelő neve és címe, mint elérhetőség:

GYEEK Club Egyesület

Magyarország, 6722 Szeged, Kálvária sgt. 23.

[email protected]

A GYEEK Club Egyesület – továbbiakban GYEEK Club – által rendezett meetupok, workshopok, klubestek, közösségépítő és egyéb események – továbbiakban Események - részvételi feltételeiről jelen dokumentumban tájékozódhat minden regisztrált vagy regisztrálni kívánó természetes személy – továbbiakban Résztvevő; a GYEEK Club számára megadott személyes adatokról, azok kezeléséről, illetve az érintettek jogainak gyakorlásáról. A Résztvevő szolgáltatásaink használatával, illetve személyes adatainak megadásával elfogadja a vonatkozó törvényben foglalt és egyéb, a GYEEK Clubnak tett önkéntes felhatalmazáson alapuló adatkezelési szabályzatunkat.
Az adatkezelés az internetes honlapon regisztrált Résztvevő határozott, önkéntes hozzájárulása, valamint összhangban ezzel - „Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény” (továbbiakban Infotv.) 5.§ (1) bekezdése alapján történik.

A GYEEK Club által kezelt adatok köre:

A Résztvevő az online regisztráció és az Események során kötelezően és opcionálisan megadott információi: Név, email cím, hírlevél feliratkozási szándék.

Az Eseményeken rögzített adatok:

fénykép és videó felvételek.

Az adatkezelés időtartama és feltételei:

A Résztvevő által megadott személyes és egyéb adatokat, valamint az Eseményeken rögzített adatokat 5 éves időtartamig a GYEEK Club saját eseményeinek szervezése és non-profit hirdetése (az eseményekhez kapcsolódó weboldalakon és/vagy azokat leíró anyagokban, kiadványokban) céljából használja fel a fenti időtartamot nem meghaladóan, illetve mindennemű területi korlátozás nélkül. A résztvevők adatait a További adatkezelőkön kívül nem teszi nyilvánossá harmadik személy számára.

További adatkezelők:

1. Kezdő Lökés Vállalkozásfejlesztő Szociális Szövetkezet, 6726 Szeged, Jankovich utca 14.

Adatmódosításra, adattörlésre és/vagy panaszkezelésre irányuló kérelem esetei:

• Infotv. 14.§ - 19.§ alapján
A GYEEK Club tájékoztatást biztosít a Résztvevő számára az adatkezelésről, illetve saját maga is elvégezheti személyes adatai kijavítását vagy törlését. Ha valamely személyes adatának módosítására vagy törlésére nincs mód, azt e-mailben kérvényezheti az [email protected] címen. A kérvény benyújtásától számított 5 munkanapon belül töröljük a kívánt adatokat, amennyiben az lehetséges és nem szükséges a felhasználáshoz.

A Résztvevő személyes adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozási joga, jogok érvényesítésének lehetőségei:

• Infotv. 21.§ alapján
o Ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a GYEEK Clubra, mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
o Ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.
o A GYEEK Club a tiltakozást, illetve panaszt a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja – kötelezettségeinknek eleget téve, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és döntésünkről a Résztvevőt e-mailben, írásban tájékoztatjuk.
o A Résztvevőnek amennyiben az Eseményekre vonatkozó adatkezelési szabályzatban foglaltakkal kapcsolatos panasza merül fel, az értesítési címünkön veheti fel a kapcsolatot velünk.
o A Résztvevő további jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv. illetve a ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, és ha szükségesnek látja, az adatvédelemért feleős hatóság segítségét is kérheti.

Nyilatkozat:

1. A GYEEK Club köteles a Résztvevő adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján kezelni.
2. A Résztvevő regisztrációja során csak szükséges mennyiségű adatot kérünk, azt bizalmasan kezeljük. Biztosítjuk, hogy a személyes adatokhoz illetéktelenek nem férnek hozzá.
3. A GYEEK Clubnak nem áll módjában az adatok valódiságának ellenőrzése, illetve, hogy a Résztvevő valós adatokat adott-e meg. Az ebből adódó közvetett és közvetlen károkért nem tudunk felelősséget vállalni.


Kelt: Szeged, 2018.06.08.